สำนักงานทนายความ

ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: kipatda
« เมื่อ: เมษายน 06, 2015, 02:30:28 PM »

เหนื่อยใจเรยมากๆเรยด้วย
ข้อความโดย: Preecha Yokthongwattana
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2015, 03:55:33 PM »

หากคำพูดกับเอกสารสอดคล้องกันทำให้คนที่อ่านเข้าใจได้ว่าเป็นคุณ และทำให้คุณต้องเสื่อมเสีย คุณสามารถไปแจ้งความได้ครับ
ข้อความโดย: กนกวรรณ บาลเลนเจอร์
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2015, 09:21:30 PM »

เขาใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามแต่ไม่ได้ระบุชื่อตัวตนของเราไม่มีรูปหน้าตาเรา โพสน์ลงหน้ากระดานเฟสบุ้คของเขา พร้อมกับภาพเอกสารบางอย่าง แต่ในเอกสารนั้นเป็นเอกสารข้อมูลของเรา มีชื่อเสียงเรียงนามของสามีเราข้อมูลเกี่ยวกับเรากะสามี แบบนี้สามารถพอจะเอาผิดเขา พรบ คุ้มครองคอมพิวเตอร์ได้มั้ยคะ
ข้อความโดย: Preecha Yokthongwattana
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2015, 04:35:34 PM »

ยังใช้ฉบับนี้อยู่ครับ
ข้อความโดย: PinterDarcey
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2015, 11:03:38 AM »

ตอนนี้ใช้ฉับบนี้อยู่หรือเปล่าครับ
ข้อความโดย: Preecha Yokthongwattana
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 06:10:04 PM »

ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวาง ชีวิตประจำวันของทุกคนมักจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้นแล้วจึงต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงขอนำเสนอลักษณะของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดังนี้
ก่อนอื่นขออธิบายความหมายตามกฎหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้เป็นลำดับแรก
?ระบบคอมพิวเตอร์? หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดค่ำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ  อาจกล่าวได้ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ก็คือ องค์ประกอบหลัก ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ระบบของคอมพิวเตอร์นี้ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และพีเพิลแวร์ (Peopleware)
?ข้อมูลคอมพิวเตอร์? หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีดังต่อไปนี้
1.   การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
2.   การเปิดเผยมาตรการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.   การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการการป้องกันนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนเอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.   การกระทำการโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
5.   การทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6.   การกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่หากการกระทำความผิดตามข้อ 5 หรือข้อ 6 นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  
นอกจากนี้ถ้าหากว่า การกระทำตามทั้งสองข้อดังกล่าวเป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อนประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท แต่ถ้าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
7.   การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
8.   การกระทำความผิดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
8.1   การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
8.2   การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
8.3   การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหายอาญา เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
8.4   การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
8.5   การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม ข้อ 8.1-8.4
การระวางโทษดังกล่าวตามข้อ 8 นี้ให้ใช้กับ ความผิดที่เกิดจากผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้บริการแก่บุคคลอื่นในการให้สามารถติดต่อถึงกันโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ที่ผู้บริการนั้นจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามข้อ 8 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน
9.   การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากว่าได้กระทำไปโดยสุจริต ผู้กระทำนั้นก็ไม่มีความผิด
การฟ้องร้องคดี
   การฟ้องร้องคดีในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น สามารถฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา