สำนักงานทนายความ

รับปรึกษากฎหมาย => ถามตอบ ร้องทุกข์ ทนายความ ปรึกษากฎหมาย ครอบครัว ฟรี 24 ชม => ข้อความที่เริ่มโดย: Preecha Yokthongwattana ที่ พฤษภาคม 07, 2015, 12:51:45 PM

หัวข้อ: ฝากไว้ด้วยครับ เผื่อมีผู้ต้องการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมื่อชื่อและเอกสาร
เริ่มหัวข้อโดย: Preecha Yokthongwattana ที่ พฤษภาคม 07, 2015, 12:51:45 PM
บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด (SPLALAW) มีแผนกงานทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (NOTARIAL SERVICES ATTORNEY) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2551 จึงมีความยินดีในการขอเสนออัตราค่าวิชาชีพทนายความในการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ดังต่อไปนี้

รับรองลายมือชื่อในเอกสาร เช่น หนังสือมอบอำนาจ , ใบกำกับราคาสินค้า , หนังสือรับรองความประพฤติ , หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 1,500 บาท
รับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น ใบสูติบัตร , บัตรประจำตัวประชาชน , มรณะบัตร , หนังสือเดินทาง เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
รับรองเอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า , หนังสือรับรองความโสด เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
รับรองเอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล , ใบทะเบียนการค้า , หนังสือบริคณห์สนธิ , งบดุล เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
รับรองเอกสารการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร , ปริญญาบัตร เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
รับรองเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการผ่านงาน , ใบอนุญาตขับขี่ , หนังสือเดินทาง , รับรองการประนีประนอมยอมความ , คำสาบาน , รับรองการลงลายมือชื่อเป็นพยาน , สมัครทำงาน , สมัครสอบ เป็นต้น   เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
รับรองคำแปลเอกสาร , รับรองผู้แปล   เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น   เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
รับรองตัวบุคคล   เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
รับรองข้อเท็จจริง   เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวมค่าเดินทาง หากต้องเดินทางไปทำคำรับรองนอกสำนักงาน บริษัทจะเบิกค่าเดินทางเพิ่มเติมตามอัตราที่จะได้ตกลงต่อกัน

ต้องการติดต่อ 0819881845 , 0897881248 ทนายปรีชาครับ