สำนักงานทนายความ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คนดีศรีเมือง

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ คือ จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่เราคิดว่าไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งเราจะถือว่าเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล เพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่เราคิดว่าสามารถที่จะเรียกเก็บเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 ได้กำหนดเรื่องของหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเอาไว้ ดังนี้

    1. กิจการควรจะมีการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คิดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตั้งเป็นบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนำไปลดมูลค่าของลูกหนี้

       2. การพิจารณาจำนวนหนี้สูญ ให้ทำการพิจารณาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ที่อื่น

       3. การประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ ควรใช้วิธีให้เหมาะสมกับลักษณะกิจการของลูกหนี้แต่ล่ะแห่ง

       4. อัตราร้อยละที่นำมาใช้ในการประมาณ จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ

       5. เมื่อประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญได้แล้ว ให้นำมาเปรียบเทียบกับจำนวนที่แสดงในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ หากได้จำนวนมากกว่าจะต้องเพิ่มให้เท่ากับจำนวนที่ประมาณได้ แต่ถ้าประมาณได้น้อยกว่าจำนวนที่แสดงอยู่ในบัญชี จะต้องลดจำนวนในบัญชีลงให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ประมาณได้

       6. หากติดตามทวงหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ และหนี้สูญเข้าเกณฑ์ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ให้ตัดจำหน่ายบัญชีลูกหนี้นั้นไปยังบัญชีหนี้สูญ

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17373###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::