สำนักงานทนายความ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

จาขนม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินของกิจการสำหรับงวด เพื่อสรุปผลและเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งว่ากิจการได้กำไรหรือว่าขาดทุน ซึ่งผลของกำไรนั้นจะทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้น และผลขาดทุนก็จะทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการนั้นลดลง

    บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีประกาศในเรื่องของกำหนดรายการย่อยที่จะต้องมีในงบการเงิน ซึ่งกำหนดให้กิจการดังกล่าวจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนได้ 2 รูปแบบ คือ จำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย และจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ค่าใช้จ่าย ดังนั้น งบกำไรขาดทุนเราสามารถที่จะจัดทำได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

    1.   งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
    2.   งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว
    3.   งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบหลายขั้น


    รายการในงบกำไรขาดทุนค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว มีดังนี้

    1.   รายได้ คือ การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน การเพิ่มค่าของสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
    2.   ค่าใช้จ่าย คือ การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน การลดค่าของสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง
    3.   กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คือ ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักต้นทุนลงทุนและก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    4.   ต้นทุนทางการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการสร้างหนี้สินของกิจการ
    5.   กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คือ กำไรก่อนต้นทุนการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หักกับต้นทางการเงิน
    6.   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คือ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่คำนวณขึ้น
    7.   กำไรสุทธิ คือ กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หักกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17762###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::