สำนักงานทนายความ

รูปแบบธุรกิจในประเทศเวียดนาม (อาเซียนอัพเดต)

0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Preecha Yokthongwattana

  • ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
  • ****
  • 428
  • 22
    • ดูรายละเอียด
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศเวียดนามมี 5 รูปแบบ ดังนี้
1. ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)
ธุรกิจที่มีการจ้างแรงงานไม่เกิน 10 คน และประกอบธุรกิจได้เพียงแห่งเดียวในเวียดนามเท่านั้น
บุคคล คณะบุคคล หรือครัวเรือนที่มีสัญชาติเวียดนามและมีอายุเกิน 18 ปีสามารถจดทะเบียนเป็นธุรกิจใน
ครัวเรือนได้ เจ้าของธุรกิจในครัวเรือนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นของธุรกิจด้วยทรัพย์สินของตัวเอง

2. กิจการเจ้าของเดียว (Private Enterprise)
ธุรกิจที่เจ้าของกิจการมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นของกิจการด้วยทรัพย์สินของตัวเอง โดย
ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และไม่สามารถออกหุ้นได้

3. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
ธุรกิจที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร่วมกันภายใต้ชื่อกิจการ
เดียวกัน ห้างหุ้นส่วนไม่สามารถออกหุ้นได้
สำหรับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ ผู้เป็นหุ้นส่วนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นของ
ห้างหุ้นส่วนด้วยทรัพย์สินอย่างไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามารถมีหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดได้
ซึ่งหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นเท่ากับจำนวนเงินที่ลงทุนไว้เท่านัน้

4. บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
บริษัทที่ตัง้ ขึน้ ด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่
เกินจำนวนเงินที่ตนยังชำระไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนได้ถืออยู่ มีสถานะเป็ นนิติบุคคลนับตัง้ แต่วันออก
หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทจำกัดไม่สามารถออกขายหุ้นสู่สาธารณะได้
บริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย(Limited
liability company with more than one member) และ (2) บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียว (Limited
liability company with one member)
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นและภาระอื่นๆของบริษัทไม่เกินกว่าจำนวน
เงินลงทุนที่ได้ให้ไว้กับบริษัท

5. บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company)
บริษัทถือหุ้นหรือบริษัทมหาชน เป็นกิจการที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนับตัง้ แต่วันออกใบรับรองการ
จดทะเบียน เงินลงทุนของบริษัทถูกแบ่งออกเท่าๆ กันเป็นหุ้น บริษัทสามารถออกหุ้นสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มทุนได้
ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนของหุ้นที่ซือ้ ไว้ บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย
ขึน้ ไป ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบต่อหนีสิ้นและภาระอื่นๆของบริษัทไม่เกินกว่าจำนวนเงินลงที่ได้ให้ไว้กับบริษัท

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ
รับอบรม กฎหมาย
รับรองลายมือชื่อ ทนาย

ร่าง/แปล สัญญา ไทย-อังกฤษ
รับปรึกษาคดีความ
ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
ขอบคุณ สำนักงานทนายความ.com ที่ให้ใช้พื้นที่ ;D

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::